Slovenský

Udalosti >>>

Príchod prvých Bulharov na Slovensko je možné datovať do roku 1902. Vtedy začali prichádzať pracovití zeleninári, najprv ako sezónni pracovníci, z ktorých niektorí sa o 10-15 rokov neskôr osmelili a priviedli so sebou aj svoje rodiny. Prvé roky bol ich život veľmi ťažký a neorganizovaný.

A tak okolo roku 1910 sa naši iniciatívni, uvedomelí krajania rozhodli založiť prvé „Bulharské záhradnícke združenie“ v Bratislave. Zvolili si vedenie a zástupcov, ktorí neriešili len ich administratívne a sociálne otázky, ale ich hlavnou úlohou bolo pozdvihnúť národnú uvedomelosť Bulharov, aby si v sebe zachovali všetky historické cennosti Bulharska, hovorili rodným jazykom, uchránili a slávili prekrásne bulharské sviatky a tradície.

Už o rok budeme oslavovať 50-te výročie založenia prvého „Bulharského kultúrneho klubu“ Christo Botev v Bratislave, s účasťou viac ako 200 našich krajanov. V očakávaní tejto významnej udalosti sa budeme vracať k spomienkam, k absolútnej oddanosti, k veľkému entuziazmu a túžbe založiť okrem centrálneho klubu v Bratislave aj osem satelitných organizácií v rôznych väčších mestách po celom Slovensku. Radosť v tom čase bola obrovská, pretože sme uspeli, pretože sme založili sieť klubov, obchádzajúc mesto za mestom, zavše prespávajúc v autách…

Prešlo už tak veľa rokov, náš klub prešiel toľkými úskaliami, no zožali sme aj nespočetné množstvo úspechov, odovzdali sme vlajku našim deťom a dnes už aj našim vnúčatám, pričom veríme, že budú pokračovať v „rozsievaní“ a uchovávaní bulharského ducha na Slovensku.

Krajan >>>